Rodo

KLAUZULA RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH .

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”), informujemy:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

MN BUILDING SP. Z O.O. SP.K.

os. Porzeczkowe 3, 62-200 Piekary

NIP: 7842506790

zwany dalej „Administratorem”.

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: mnbartek@naagle.pl.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Tym niemniej w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na ww. adres e-mail.

2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych.

2.1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej i umowy przyrzeczonej/umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu i umowy sprzedaży (dalej jako „Umowa”), a także do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem którejkolwiek z Umów;

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności realizacji obowiązków w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentów księgowych i rachunkowych, realizacji obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków nałożonych w drodze ustawy;

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w celu analizowania danych na potrzeby usprawnienia świadczonych usług, w celach statystycznych, w celu odpowiedzi na zapytania w odpowiedzi na rozpowszechniane informacje handlowe, w celu rozpatrywania złożonych reklamacji, w celu podjęcia stosownych działań w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, w wewnętrznych celach administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw, a także w celu dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw (celach dowodowo – procesowych na wypadek konieczności wykazania niezbędnych okoliczności);

2.2. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania danych dokonywanego do czasu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie pocztą elektroniczną informacji o wycofaniu zgody na adres e-mailowy: mnbartek@naagle.pl.

2.3. W odniesieniu do sytuacji, w których przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy.

2.4. W odniesieniu do sytuacji, w której przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO podanie danych jest wymogiem ustawowym, a brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wywiązanie się z tych obowiązków.

3. Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym odbiorcom danych osobowych, w tym m.in. na rzecz: • podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności świadczeniem usług księgowych, finansowych czy podatkowych,

• podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich,

• podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności świadczeniem usług informatycznych, hostingowych, telekomunikacyjnych i marketingowych,

• podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności świadczeniem usług z zakresu zarządzania nieruchomościami,

• podmiotów realizujących w ramach prowadzonej działalności obowiązki wynikające z rękojmi,

• podmiotów likwidujących szkody,

• podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności adwokatom i radcom prawnym,

• notariuszy,

• podwykonawców w procesie obsługi klienta,

• podmiotów pośredniczących w procesie obsługi klienta,

• banków i instytucji płatniczych,

• podmiotów nabywających wierzytelności.

4. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania Panią/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane:

• w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przez okres na jaki została udzielona zgoda, nie dłużej niż do momentu jej wycofania

• w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przez okres niezbędny dla wykonania zawartej z Administratorem Umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed jej zawarciem, a po tym okresie przez okres do czasu przedawnienia roszczeń, które mogą ujawnić się w związku z zawartą Umową, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania postępowań,

• w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, przepisy podatkowe),

• w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

o w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z marketingiem bezpośrednim produktów i usług Administratora – do czasu wniesienia Pani/Pana sprzeciwu, a przed tym czasem jeżeli zostanie stwierdzone, że dane są nieaktualne;

o w przypadku innego przetwarzania uzasadnionego istnieniem prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – do czasu wniesienia Pani/Pana sprzeciwu (a przed tym czasem jeżeli zostanie stwierdzone, że dane są nieaktualne), chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Zgodnie z przepisami RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO);

• prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

• prawo do żądania niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO);

• prawo „bycia zapomnianym” tj. do usunięcia danych osobowych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 17 RODO), z zastrzeżeniem regulacji z art. 17 ust. 2 RODO oraz z wyłączeniem przypadków określonych art. 17 ust. 3 RODO;

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 18 RODO);

• prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) jeżeli dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) lub lit. b RODO odbywa się w sposób zautomatyzowany;

• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO). 6. Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w postaci profilowania, jednakże przetwarzanie to nie będzie skutkowało zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Profilowanie polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych poprzez analizowanie Pani/Pana potrzeb i preferencji, aby przedstawić najtrafniej dopasowaną ofertę bądź treść marketingową.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.